DADES QUE RECOLLIM

La visita a aquest web no implica que l’usuari faciliti dades de caràcter personal.

Les dades que en el seu cas siguin facilitades pels usuaris podran ser tractades pel responsable de l’tractament, sent en tot moment conservats i tractats d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

Quan per demanar dades de caràcter personal s’utilitzin formularis, la identificació de l’usuari s’entén que és correcta, ja que és el propi usuari el que, voluntàriament, introdueix les seves dades en els formularis i qui respon de la seva veracitat. Així mateix, s’indicarà el caràcter voluntari o obligatori dels camps o respostes a emplenar. La informació obligatòria s’identifica amb un asterisc. La negativa a proporcionar les dades qualificades com obligatoris suposarà la no prestació de el servei o informació sol·licitada. A més, podran facilitar-se dades de manera voluntària amb la finalitat de prestar de la millor manera el servei demandat o la informació sol·licitada.

 

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb l’article 13 de l’Reglament General de Protecció de Dades i l’article 11 del LOPDGDD, informem del següent:

El responsable de l’Tractament està compromès amb la protecció de la informació que gestiona, no només pel degut compliment de la normativa que ens regula, sinó també per la confidencialitat de les dades personals que ens són encomanats, de forma concreta per la informació que rebem mitjançant la nostra pàgina web.

En aquesta línia, ens preocupem pels nostres usuaris i la seva privacitat complint amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades. Amb aquesta finalitat posem a la seva disposició la informació relativa a l’tractament de dades personals que duem a terme, amb l’objectiu que, en tot moment, pugui conèixer com tractem les seves dades i els drets que té com a titular dels mateixos.

 

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES DADES?

Les dades que ens facilita podran ser utilitzats per poder relacionar-nos amb vostè per tal de:

 • Atendre, tramitar i gestionar adequadament les consultes, comentaris, incidències o suggeriments remesos.
 • Gestionar les tasques bàsiques d’administració.
 • Mantenir-lo informat, bé per mitjans electrònics o dispositius mòbils de qualsevol informació que poguessin resultar del seu interès.
 • Anàlisis estadístiques de visites a la pàgina web i comportaments dels usuaris en la mateixa.
 • Gestionar adequadament la navegació a través de el present lloc web.
 • Per a l’exercici o la defensa de les reclamacions de qualsevol tipus.

 

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ AMB LA QUAL TRACTEM LES DADES?

El tractament de les seves dades per a les finalitats descrites es basa en el consentiment atorgat.

El responsable de l’Tractament, sota l’empara de l’interès legítim que li correspon, podrà realitzar els tractaments que siguin estrictament necessàries per a l’administració interna de la pàgina web (anàlisis estadístiques de visites a aquest i comportaments dels seus usuaris).

 

 

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS?

Tindrà dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que el concerneixen. En relació amb les seves dades personals dret a:

 • Accedir als mateixos.
 • Solicitar su rectificación o supresión.
 • Sol·licitar la seva rectificació o supressió.
 • Oposar-se al seu tractament.
 • Sol·licitar la seva portabilitat en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica.
 • No ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals.

Podrà exercir aquests drets davant el Responsable de l’Tractament. Per a això podrà dirigir-se per escrit a l’adreça indicada més amunt (apartat relatiu a la identitat i dades de contacte de l’Responsable), acompanyant a la seva sol·licitud una còpia de document oficial d’identificació, o enviant un correu electrònic verificat amb signatura electrònica, amb el objecte d’acreditar la seva identitat, a aquesta mateixa adreça electrònica.

 

DRET A RETIRAR EL SEU CONSENTIMENT

L’interessat tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment.

La retirada de l’consentiment no afectarà la licitud de l’tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada.

 

 

DRET A PRESENTAR RECLAMACIÓ DAVANT L’AUTORITAT DE CONTROL

En tot moment podrà presentar reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades: Calle Jorge Juan, nº6 (28001 Madrid) www.aepd.es

 

A QUINA DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES?

No es preveuen comunicacions de les dades de caràcter personal dels usuaris de la pàgina web.

 

Transferències internacionals

El responsable de l’Tractament no realitzarà transferències internacionals de dades de caràcter personal.

 

QUANT TEMPS conservarem LES DADES?

Les dades seran conservades durant el temps imprescindible en funció de la finalitat per la qual van ser facilitades o recaptats, sense perjudici, si és el cas, l’exercici del seu dret de supressió. En relació amb el tractament necessari per a l’enviament d’informació podrem conservar les seves dades fins que no ens demani la seva supressió.
 

UTILITZACIÓ DE COOKIES

Per conèixer la Política de Cookies de l’responsable de l’Tractament accedeixi a l’enllaç POLÍTICA DE COOKIES.

 

MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

El responsable de l’Tractament es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat i de Protecció de Dades per adaptar novetats legislatives, de manera que recomanem la seva lectura abans de cada accés i navegació pel lloc web. No obstant l’anterior, les relacions establertes amb els usuaris, amb anterioritat a la modificació de la Política de Privacitat, es regeixen per les normes previstes en el moment en què l’usuari va accedir a la pàgina web sense perjudici del que estableix el Reglament General de protecció de Dades.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El codi font, els dissenys gràfics, imatges, fotografies, sons, animacions, programari, textos, així com la informació i, en definitiva, els elements continguts a la pàgina web estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de l’responsable de l’Tractament.

En tot cas, l’usuari podrà visualitzar-los i utilitzar-los per a ús personal, quedant prohibida la seva utilització amb fins comercials i, en conseqüència, no estant permesa la reproducció i / o publicació, total o parcial, ni el seu tractament informàtic, distribució, difusió, modificació , transformació o descompilació, etc., sense el permís previ i per escrit de titular. Quan s’autoritzi la reproducció s’ha d’indicar la procedència de la informació.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS

La legislació aplicable és l’espanyola i per a la resolució de qualsevol tipus de controvèrsia que es pogués derivar de la utilització d’aquesta web, així com de la inscripció o contractació que es pogués realitzar a través d’ella, es declara com a jurisdicció competent als jutjats i tribunals de domicili de l’responsable de l’Tractament excepte en aquells casos en què l’usuari tingui la posició de consumidor i per imperatiu legal hagi de sotmetre als tribunals del seu domicili.