En la nostra qualitat de corredors d’assegurances, en ALEGRET ASSESSORS, S.L. (UNIPERSONAL) ens servim de llocs web i d’altres tècniques de comunicació a distància per oferir o comparar productes d’assegurança.

Amb la finalitat de donar compliment al que estipula l’article 134 de Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l’àmbit de la contractació pública en determinats sectors; d’assegurances privades; de plans i fons de pensions; de l’àmbit tributari i de litigis fiscals aquest document recull la nostra política interna en aquesta matèria.

Criteris utilitzats per a la selecció i comparació dels productes de les entitats asseguradores

Realitzem una anàlisi d’un nombre suficient de contractes d’assegurança oferts en el mercat, comparant les seves cobertures i exclusions, el conjunt de les seves condicions, així com les primes d’assegurança, seleccionant aquelles que proporcionen els contractes més adequats per cobrir les necessitats i interessos de els nostres clients.

Entitats asseguradores i relació contractual

Les nostres relacions amb les entitats asseguradores derivades de l’activitat de distribució d’assegurances es regeixen per pactes que vam acordar lliurement, sense que aquests puguin en cap cas afectar la nostra independència. Els contractes mercantils que vam signar amb les entitats asseguradores es denominen “Cartes de Condicions”.

Les entitats amb les que els nostres clients formalitzen els seus contractes d’assegurances en funció a la modalitat d’assegurança subscrita són les següents:

ALLIANZ, COMPANYIA D’ASSEGURANCES I REASEGUROS, SA (C0109): Assegurança d’accidents (mort i invalidesa de l’conductor), Malaltia, Assistència Sanitària (les prestacions en aquest ram poden ser: a preu fet, d’indemnització i mixta de tots dos), Assegurança d’automòbils (responsabilitat civil de subscripció obligatòria, assegurança de responsabilitat civil voluntària, defensa i reclamació de danys i defensa jurídica), incendi i elements naturals (inclou tot dany sofert pels béns causats per incendi, explosió, tempesta, elements naturals diferents de la tempesta, energia nuclear i enfonsament de terreny) , altres danys als béns (inclou tot dany sofert pels béns causats per robatori o altres), Multirisc llar (inclou assegurança d’incendis, altres danys als béns, responsabilitat civil en general i defensa jurídica), Multitirriesgo comerços (inclou assegurança de incendis i elements naturals, altres danys als béns, responsabilitat civil en general, Pèrdues pecuniàries diverses i Defensa jurídica), Multitirrie sgo comunitats (inclou assegurança d’incendis i elements naturals, altres danys als béns, responsabilitat civil en general, Pèrdues pecuniàries diverses i Defensa jurídica), Multitirriesgo industrial (inclou assegurança d’incendis i elements naturals, altres danys als béns, responsabilitat civil en general, Pèrdues pecuniàries diverses i Defensa jurídica).

• ASISA, ASSISTÈNCIA SANITÀRIA INTERPROVINCIAL D’ASSEGURANCES, SA, SOCIETAT UNIPERSONAL (C0461): Assegurança d’accidents (mort i invalidesa de l’conductor), Malaltia, Assistència Sanitària (les prestacions en aquest ram poden ser: a preu fet, d’indemnització i mixta de tots dos), altres danys als béns (Inclou tot dany sofert pels béns causats per robatori o altres), Assegurança de decessos.

• AXA ASSEGURANCES GENERALS, SA D’ASSEGURANCES I REASEGUROS (C0723): Assegurança d’accidents (mort i invalidesa de l’conductor), Malaltia, Assistència Sanitària (les prestacions en aquest ram poden ser: a preu fet, d’indemnització i mixta de tots dos), segur d’automòbils (responsabilitat civil de subscripció obligatòria, assegurança de responsabilitat civil voluntària, defensa i reclamació de danys i defensa jurídica), incendi i elements naturals (inclou tot dany sofert pels béns causats per incendi, explosió, tempesta, elements naturals diferents de la tempesta, energia nuclear i enfonsament de terreny), altres danys als béns (inclou tot dany sofert pels béns causats per robatori o altres), assegurança de decessos, Multirisc llar (inclou assegurança d’incendis, altres danys als béns, responsabilitat civil en general i defensa jurídica), Multitirriesgo comerços (inclou assegurança d’incendis i elements naturals, altres danys als béns, Responsabilitat civil en general, Pèrdues pecuniàries diverses i Defensa jurídica), Multitirriesgo comunitats (inclou assegurança d’incendis i elements naturals, altres danys als béns, responsabilitat civil en general, Pèrdues pecuniàries diverses i Defensa jurídica), Multitirriesgo industrial (inclou assegurança d’incendis i elements naturals, Altres danys als béns, responsabilitat civil en general, Pèrdues pecuniàries diverses i Defensa jurídica).

• DKV ASSEGURANCES I REASEGUROS, SOCIETAT ANÒNIMA ESPANYOLA (C0161): Assegurança d’accidents (mort i invalidesa de l’conductor), Malaltia, Assistència Sanitària (les prestacions en aquest ram poden ser: a preu fet, d’indemnització i mixta de tots dos), Assegurança de decessos.

• FIATC, MÚTUA D’ASSEGURANCES I REASEGUROS (M0134): Assegurança d’accidents (mort i invalidesa de l’conductor), Malaltia, Assistència Sanitària (les prestacions en aquest ram poden ser: a preu fet, d’indemnització i mixta de tots dos), Assegurança de automòbils (responsabilitat civil de subscripció obligatòria, assegurança de responsabilitat civil voluntària, defensa i reclamació de danys i defensa jurídica), incendi i elements naturals (inclou tot dany sofert pels béns causats per incendi, explosió, tempesta, elements naturals diferents de la tempesta , energia nuclear i enfonsament de terreny), altres danys als béns (inclou tot dany sofert pels béns causats per robatori o altres), assegurança de decessos, Multirisc llar (inclou assegurança d’incendis, altres danys als béns, responsabilitat civil en general i defensa jurídica), Multitirriesgo comerços (inclou assegurança d’incendis i elements naturals, altres danys als béns, responsabilitat civil en general, per sures pecuniàries diverses i Defensa jurídica), Multitirriesgo comunitats (inclou assegurança d’incendis i elements naturals, altres danys als béns, responsabilitat civil en general, Pèrdues pecuniàries diverses i Defensa jurídica), Multitirriesgo industrial (inclou assegurança d’incendis i elements naturals, Altres danys als béns, responsabilitat civil en general, Pèrdues pecuniàries diverses i Defensa jurídica).

• GENERALI ESPANYA, SOCIETAT ANÒNIMA D’ASSEGURANCES I REASEGUROS (C0072): Assegurança d’accidents (mort i invalidesa de l’conductor), Malaltia, Assistència Sanitària (les prestacions en aquest ram poden ser: a preu fet, d’indemnització i mixta de tots dos), segur d’automòbils (responsabilitat civil de subscripció obligatòria, assegurança de responsabilitat civil voluntària, defensa i reclamació de danys i defensa jurídica), incendi i elements naturals (inclou tot dany sofert pels béns causats per incendi, explosió, tempesta, elements naturals diferents de la tempesta, energia nuclear i enfonsament de terreny), altres danys als béns (inclou tot dany sofert pels béns causats per robatori o altres), assegurança de decessos, Multirisc llar (inclou assegurança d’incendis, altres danys als béns, responsabilitat civil en general i defensa jurídica), Multitirriesgo comerços (inclou assegurança d’incendis i elements naturals, altres danys als béns, Responsabilitat civil en general, Pèrdues pecuniàries diverses i Defensa jurídica), Multitirriesgo comunitats (inclou assegurança d’incendis i elements naturals, altres danys als béns, responsabilitat civil en general, Pèrdues pecuniàries diverses i Defensa jurídica), Multitirriesgo industrial (inclou assegurança d’incendis i elements naturals, altres danys als béns, responsabilitat civil en general, Pèrdues pecuniàries diverses i Defensa jurídica).

• HELVETIA COMPANYIA SUÏSSA, SOCIETAT ANÒNIMA D’ASSEGURANCES I REASEGUROS (C0157): Assegurança d’accidents (mort i invalidesa de l’conductor), Malaltia, Assistència Sanitària (les prestacions en aquest ram poden ser: a preu fet, d’indemnització i mixta de tots dos) , assegurança d’automòbils (responsabilitat civil de subscripció obligatòria, assegurança de responsabilitat civil voluntària, defensa i reclamació de danys i defensa jurídica), incendi i elements naturals (inclou tot dany sofert pels béns causats per incendi, explosió, tempesta, elements naturals diferents de la tempesta, energia nuclear i enfonsament de terreny), altres danys als béns (inclou tot dany sofert pels béns causats per robatori o altres), assegurança de decessos, Multirisc llar (inclou assegurança d’incendis, altres danys als béns, responsabilitat civil en general i defensa jurídica), Multitirriesgo comerços (inclou assegurança d’incendis i elements naturals, altres danys als béns, Responsa litat civil en general, Pèrdues pecuniàries diverses i Defensa jurídica), Multitirriesgo comunitats (inclou assegurança d’incendis i elements naturals, altres danys als béns, responsabilitat civil en general, Pèrdues pecuniàries diverses i Defensa jurídica), Multitirriesgo industrial (inclou assegurança d’incendis i elements naturals, altres danys als béns, responsabilitat civil en general, Pèrdues pecuniàries diverses i Defensa jurídica).

MAPFRE ESPANYA, COMPANYIA D’ASSEGURANCES I REASEGUROS, SA (C0058): Assegurança d’accidents (mort i invalidesa de l’conductor), Malaltia, Assistència Sanitària (les prestacions en aquest ram poden ser: a preu fet, d’indemnització i mixta de tots dos), Assegurança d’automòbils (responsabilitat civil de subscripció obligatòria, assegurança de responsabilitat civil voluntària, defensa i reclamació de danys i defensa jurídica), incendi i elements naturals (inclou tot dany sofert pels béns causats per incendi, explosió, tempesta, elements naturals diferents de la tempesta, energia nuclear i enfonsament de terreny) , altres danys als béns (inclou tot dany sofert pels béns causats per robatori o altres), assegurança de decessos, Multirisc llar (inclou assegurança d’incendis, altres danys als béns, responsabilitat civil en general i defensa jurídica), Multitirriesgo comerços (inclou assegurança d’incendis i elements naturals, altres danys als béns, responsabilitat civil en general, Pèrdues pecuniàries diverses i Defensa joc rídica), Multitirriesgo comunitats (inclou assegurança d’incendis i elements naturals, altres danys als béns, responsabilitat civil en general, Pèrdues pecuniàries diverses i Defensa jurídica), Multitirriesgo industrial (inclou assegurança d’incendis i elements naturals, altres danys als béns, responsabilitat civil en general, Pèrdues pecuniàries diverses i Defensa jurídica.

• MUTUA GENERAL DE CATALUNYA-MÚTUA D’ASSEGURANCES I REASEGUROS A PRIMA FIXA (M0379): Malaltia, Assistència Sanitària (les prestacions en aquest ram poden ser: a preu fet, d’indemnització i mixta de tots dos), Incendi i elements naturals (inclou tot dany sofert pels béns causats per incendi, explosió, tempesta, elements naturals diferents de la tempesta, energia nuclear i enfonsament de terreny), altres danys als béns (Inclou tot dany sofert pels béns causats per robatori o altres), Assegurança de decessos, Multirisc llar (inclou assegurança d’incendis, altres danys als béns, responsabilitat civil en general i defensa jurídica), Multitirriesgo comerços (inclou assegurança d’incendis i elements naturals, altres danys als béns, responsabilitat civil en general, Pèrdues pecuniàries diverses i Defensa jurídica), Multitirriesgo comunitats (inclou assegurança d’incendis i elements naturals, altres danys als béns, responsabilitat civil en general, Pèrdues pecun iarias diverses i Defensa jurídica), Multitirriesgo industrial (inclou assegurança d’incendis i elements naturals, altres danys als béns, responsabilitat civil en general, Pèrdues pecuniàries diverses i Defensa jurídica).

• MGS ASSEGURANCES I REASEGUROS S.A. (C0794): Assegurança d’accidents (mort i invalidesa de l’conductor), Malaltia, Assistència Sanitària (les prestacions en aquest ram poden ser: a preu fet, d’indemnització i mixta de tots dos), Assegurança d’automòbils (responsabilitat civil de subscripció obligatòria, assegurança de responsabilitat civil voluntària, defensa i reclamació de danys i defensa jurídica), incendi i elements naturals (inclou tot dany sofert pels béns causats per incendi, explosió, tempesta, elements naturals diferents de la tempesta, energia nuclear i enfonsament de terreny) , altres danys als béns (inclou tot dany sofert pels béns causats per robatori o altres), assegurança de decessos, Multirisc llar (inclou assegurança d’incendis, altres danys als béns, responsabilitat civil en general i defensa jurídica), Multitirriesgo comerços (inclou assegurança d’incendis i elements naturals, altres danys als béns, responsabilitat civil en general, Pèrdues pecuniàries diverses i Defensa joc rídica), Multitirriesgo comunitats (inclou assegurança d’incendis i elements naturals, altres danys als béns, responsabilitat civil en general, Pèrdues pecuniàries diverses i Defensa jurídica), Multitirriesgo industrial (inclou assegurança d’incendis i elements naturals, altres danys als béns, responsabilitat civil en general, Pèrdues pecuniàries diverses i Defensa jurídica.

• PREVENTIVA, CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (C0155): Seguro de accidentes (fallecimiento e invalidez del conductor), Enfermedad, Asistencia Sanitaria (las prestaciones en este ramo pueden ser: a tanto alzado, de indemnización y mixta de ambos), Incendio y elementos naturales (incluye todo daño sufrido por los bienes causados por incendio, explosión, tormenta, elementos naturales distintos de la tempestad, energía nuclear y hundimiento de terreno), Otros daños a los bienes (Incluye todo daño sufrido por los bienes causados por robo u otros), Seguro de decesos, Multirriesgo hogar (incluye seguro de incendios, otros daños a los bienes, responsabilidad civil en general y defensa jurídica), Multitirriesgo comercios (incluye seguro de incendios y elementos naturales, Otros daños a los bienes, Responsabilidad civil en general, Pérdidas pecuniarias diversas y Defensa jurídica), Multitirriesgo comunidades (incluye seguro de incendios y elementos naturales, Otros daños a los bienes, Responsabilidad civil en general, Pérdidas pecuniarias diversas y Defensa jurídica), Multitirriesgo industrial (incluye seguro de incendios y elementos naturales, Otros daños a los bienes, Responsabilidad civil en general, Pérdidas pecuniarias diversas y Defensa jurídica).

• PREVISORA GENERAL, MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL A PRIMA FIJA (P3162): Seguro de accidentes (fallecimiento e invalidez del conductor), Enfermedad, Asistencia Sanitaria (las prestaciones en este ramo pueden ser: a tanto alzado, de indemnización y mixta de ambos), Incendio y elementos naturales (incluye todo daño sufrido por los bienes causados por incendio, explosión, tormenta, elementos naturales distintos de la tempestad, energía nuclear y hundimiento de terreno), Seguro de decesos.

• REALE SEGUROS GENERALES, S.A. (C0613): Seguro de accidentes (fallecimiento e invalidez del conductor), Asistencia Sanitaria (las prestaciones en este ramo pueden ser: a tanto alzado, de indemnización y mixta de ambos), Seguro de automóviles (Responsabilidad Civil de suscripción obligatoria, seguro de responsabilidad civil voluntaria, defensa y reclamación de daños y defensa jurídica), Incendio y elementos naturales (incluye todo daño sufrido por los bienes causados por incendio, explosión, tormenta, elementos naturales distintos de la tempestad, energía nuclear y hundimiento de terreno), Otros daños a los bienes (Incluye todo daño sufrido por los bienes causados por robo u otros), Seguro de decesos, Multirriesgo hogar (incluye seguro de incendios, otros daños a los bienes, responsabilidad civil en general y defensa jurídica), Multitirriesgo comercios (incluye seguro de incendios y elementos naturales, Otros daños a los bienes, Responsabilidad civil en general, Pérdidas pecuniarias diversas y Defensa jurídica), Multitirriesgo comunidades (incluye seguro de incendios y elementos naturales, Otros daños a los bienes, Responsabilidad civil en general, Pérdidas pecuniarias diversas y Defensa jurídica), Multitirriesgo industrial (incluye seguro de incendios y elementos naturales, Otros daños a los bienes, Responsabilidad civil en general, Pérdidas pecuniarias diversas y Defensa jurídica).

• REALE VIDA Y PENSIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS (C0784): Enfermedad

• SANTA LUCIA, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS (C0174): Seguro de accidentes (fallecimiento e invalidez del conductor), Enfermedad, Asistencia Sanitaria (las prestaciones en este ramo pueden ser: a tanto alzado, de indemnización y mixta de ambos), Seguro de automóviles (Responsabilidad Civil de suscripción obligatoria, seguro de responsabilidad civil voluntaria, defensa y reclamación de daños y defensa jurídica), Incendio y elementos naturales (incluye todo daño sufrido por los bienes causados por incendio, explosión, tormenta, elementos naturales distintos de la tempestad, energía nuclear y hundimiento de terreno), Otros daños a los bienes (Incluye todo daño sufrido por los bienes causados por robo u otros), Seguro de decesos, Multirriesgo hogar (incluye seguro de incendios, otros daños a los bienes, responsabilidad civil en general y defensa jurídica), Multitirriesgo comercios (incluye seguro de incendios y elementos naturales, Otros daños a los bienes, Responsabilidad civil en general, Pérdidas pecuniarias diversas y Defensa jurídica), Multitirriesgo comunidades (incluye seguro de incendios y elementos naturales, Otros daños a los bienes, Responsabilidad civil en general, Pérdidas pecuniarias diversas y Defensa jurídica), Multitirriesgo industrial (incluye seguro de incendios y elementos naturales, Otros daños a los bienes, Responsabilidad civil en general, Pérdidas pecuniarias diversas y Defensa jurídica).

• SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS (C0468): Seguro de accidentes (fallecimiento e invalidez del conductor), Enfermedad, Asistencia Sanitaria (las prestaciones en este ramo pueden ser: a tanto alzado, de indemnización y mixta de ambos), Seguro de automóviles (Responsabilidad Civil de suscripción obligatoria, seguro de responsabilidad civil voluntaria, defensa y reclamación de daños y defensa jurídica), Incendio y elementos naturales (incluye todo daño sufrido por los bienes causados por incendio, explosión, tormenta, elementos naturales distintos de la tempestad, energía nuclear y hundimiento de terreno), Otros daños a los bienes (Incluye todo daño sufrido por los bienes causados por robo u otros), Seguro de decesos, Multirriesgo hogar (incluye seguro de incendios, otros daños a los bienes, responsabilidad civil en general y defensa jurídica), Multitirriesgo comercios (incluye seguro de incendios y elementos naturales, Otros daños a los bienes, Responsabilidad civil en general, Pérdidas pecuniarias diversas y Defensa jurídica), Multitirriesgo comunidades (incluye seguro de incendios y elementos naturales, Otros daños a los bienes, Responsabilidad civil en general, Pérdidas pecuniarias diversas y Defensa jurídica), Multitirriesgo industrial (incluye seguro de incendios y elementos naturales, Otros daños a los bienes, Responsabilidad civil en general, Pérdidas pecuniarias diversas y Defensa jurídica).

• ZURICH INSURANCE PLC SUC.ESPAÑA (E0189): Seguro de accidentes (fallecimiento e invalidez del conductor), Seguro de automóviles (Responsabilidad Civil de suscripción obligatoria, seguro de responsabilidad civil voluntaria, defensa y reclamación de daños y defensa jurídica), Incendio y elementos naturales (incluye todo daño sufrido por los bienes causados por incendio, explosión, tormenta, elementos naturales distintos de la tempestad, energía nuclear y hundimiento de terreno), Otros daños a los bienes (Incluye todo daño sufrido por los bienes causados por robo u otros), Seguro de decesos, Multirriesgo hogar (incluye seguro de incendios, otros daños a los bienes, responsabilidad civil en general y defensa jurídica), Multitirriesgo comercios (incluye seguro de incendios y elementos naturales, Otros daños a los bienes, Responsabilidad civil en general, Pérdidas pecuniarias diversas y Defensa jurídica), Multitirriesgo comunidades (incluye seguro de incendios y elementos naturales, Otros daños a los bienes, Responsabilidad civil en general, Pérdidas pecuniarias diversas y Defensa jurídica), Multitirriesgo industrial (incluye seguro de incendios y elementos naturales, Otros daños a los bienes, Responsabilidad civil en general, Pérdidas pecuniarias diversas y Defensa jurídica).

• ZURICH VIDA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (C0039): Enfermedad

Remuneració

La remuneració que percebem de les entitats asseguradores per la nostra activitat de distribució d’assegurances revesteix la forma de comissions.

Aquest import forma part de les despeses de gestió externa de les entitats asseguradores, i està inclòs en la prima d’assegurança que abona el client a l’entitat asseguradora.

Preu garantit/garantitzat

El preu que figura en l’oferta està garantit, excepte per a les assegurances de VIDA, en els quals s’ha d’omplir el qüestionari mèdic i això pot provocar la variació del preu.

Actualització de la informació

L’anàlisi dels contractes d’assegurances oferts així com les entitats asseguradores seleccionades i els imports de les primes s’actualitza trimestralment, atenent a la renovació dels productes de les companyies asseguradores.

Advertiment de caràcter general

La informació recollida en aquestes polítiques de transparència no constitueix una recomanació contractual, quedant diferida la perfecció de la relació asseguradora a la subscripció de la pòlissa amb la companyia asseguradora i a el pagament de la prima que el client vulgui contractar.

S’ adverteix que si el contingut de la pòlissa difereix de la proposició d’assegurança o de les clàusules acordades, el prenedor de l’assegurança pot reclamar a l’entitat asseguradora en el termini d’un mes a comptar des del lliurament de la pòlissa perquè esmeni la divergència existent. Transcorregut aquest termini sense efectuar la reclamació, s’estarà al que disposa la pòlissa. (Article 8 Llei 50/1980 de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança).

Web: Titularitat i condicions d'ús

Per accedir a aquesta informació, clickar aquí.